Projekty naukowe

Projekty naukowe

Krajowe projekty naukowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest zaangażowany w wiele różnorodnych projektów naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi aktualnie realizowanych projektów oraz projektami, które niedawno się zakończyły.

OPUS “Badania efektywności i zmiany produktywności jednostek decyzyjnych: Nowe metody na bazie technik uczenia maszynowego i empiryczne aplikacje”

– projekt naukowy –

Głównymi celami projektu pt. „Badania efektywności i zmiany produktywności jednostek decyzyjnych: Nowe metody na bazie technik uczenia maszynowego i empiryczne aplikacje” są z jednej strony przesunięcie granic wiedzy metodologicznej w zakresie technik Data Envelopment Analysis (DEA) i Free Disposal Hull (FDH) w odniesieniu do ich deterministycznego charakteru i odporności wyników z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego, a z drugiej strony zastosowanie DEA i FDH w mniej przebadanych kontekstach empirycznych, dotyczących sądów w Polsce i portfeli inwestycyjnych z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju.

PRELUDIUM „Relacje interesariuszy i ich wpływ na zielone dostawy ostatniej mili na rynku e-commerce – porównawcze studium przypadku”

– projekt naukowy –

Projekt obejmuje problematykę dostaw „ostatniej mili”, które są kosztowne, nieefektywne i nieekologiczne. Stanowią one znaczne wyzwanie dla różnych stron, w tym e-klientów, usług handlu elektronicznego, firm transportowych, samorządów lokalnych i mieszkańców. Badania skupiają się na identyfikacji interesariuszy zielonych dostaw ostatniej mili w handlu elektronicznym i budowie narzędzia do diagnozy relacji między nimi. Celem jest również zrozumienie relacji i siły pomiędzy interesariuszami poprzez studium przypadku czterech miast: Rotterdamu, Goeteborga, Wrocławia i Koszyc. Badania mają na celu opracowanie rekomendacji wspierających zielone dostawy ostatniej mili w miastach objętych europejską misją klimatyczną.

POLS “Innowacyjna obróbka hydrotermiczna wysoko odżywczych mąk bezglutenowych w celu opracowania ulepszonych produktów piekarniczych”

– projekt naukowy –

Celem projektu badawczego jest poprawa właściwości funkcjonalnych i fizykochemicznych mąk bezglutenowych (GF) w celu zwiększenia oferty i jakości pieczywa bezglutenowego z punktu widzenia fizycznego, organoleptycznego i żywieniowego. We wniosku oceniony zostanie wpływ
obróbki termicznej za pomocą promieniowania mikrofalowego (MW) na mąki o wysokiej wartości odżywczej oraz ich przydatność do produkcji pieczywa GF.

OPUS “Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne”

– projekt naukowy –

Celem projektu jest zbadanie terapeutycznego działania beta-glukanu z owsa o małej masie molowej na dwóch modelach choroby Crohna: świni domowej, u której schorzenie będzie wywołane czynnikiem chemicznym (model in vivo) oraz na złożonej z trzech rodzajów komórek nabłonka jelita grubego człowieka hodowli, w których zmiany charakterystyczne dla tego schorzenia będą wywołane jednym z głównych czynników zapalenia w chorobie Crohna (model in vitro).

OPUS “Identyfikacja, weryfikacja, pomiar i testowanie cech relacji koopetycji oraz ich wpływu na sprawność współpracujących konkurentów”

– projekt naukowy –

Celem projektu jest rozpoznanie cech relacji współpracy z konkurentami, a także rozpoznanie faz w jakich się rozwijają. Przedmiotem badań uczyniono także wpływ cech relacji koopetycji na – finansową i niefinansową – sprawność współpracujących konkurentów. Badania będą prowadzone na 1200 przedsiębiorstwach przemysłowych w podziale na firmy high-tech, medium high-tech, medium low-tech oraz
low-tech. Proponowane badania mają charakter mieszany – łączą w sobie elementy eksploracji i wyjaśniania zjawisk oraz zakładają wykorzystanie komplementarnych metod i technik badań jakościowych oraz ilościowych.

OPUS “Wpływ zdolności organizacyjnych oraz uwarunkowań sektorowych na poziom integracji kanałów marketingowych”

– projekt naukowy –

Celem projektu jest rozwój teorii – oparty na fazie eksploracyjnej projektu; propozycja teorii odpowie na zidentyfikowaną lukę teoretyczną dotyczącą braku badań podkreślających pełen zakres wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód związanych z ewolucją integracji kanałów marketingowych oraz weryfikacja teorii – na podstawie fazy wyjaśniającej projektu; doprowadzi to do wyjaśnienia natury i siły relacji między zdolnościami organizacyjnymi niezbędnymi do pokonania barier wewnętrznych i zewnętrznych, uwarunkowań sektorowych i poziomem integracji kanałów marketingowych. Takie podejście pozwoli wypełnić lukę teoretyczną w opisywanej dziedzinie badań.

OPUS “Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne uwarunkowania gospodarki wodnej w polskim rolnictwie w kontekście adaptacji do zmian klimatu”

– projekt naukowy –

Celem projektu jest identyfikacja rodzaju związków i siły zależności pomiędzy przyrodniczymi, agrotechnologicznymi i ekonomicznymi determinantami efektywności wykorzystania zasobów wodnych w rolnictwie. Główną hipotezę badawczą sformułowano następująco: „Strategie i plany na poziomie gospodarstwa rolnego w niewielkim stopniu obejmują zagadnienia polowego zużycia wody na potrzeby uprawianych roślin oraz ewapotranspiracji i plonowania użytków zielonych”.

MINIATURA „Analiza społeczno-przestrzennych uwarunkowań zjawiska energy ageismu w Polsce w kontekście kryzysu energetycznego i konsekwencji wojny w Ukrainie”

– projekt naukowy –

Zjawisko energy ageismu (dyskryminacja ekonomiczna, kulturowa i przestrzenna osób starszych w warunkach transformacji energetycznej) wymaga całościowej analizy. W ogólnym sensie energy ageism należy rozumieć jako wszelkie mechanizmy uwarunkowane społecznie i związane z polityką energetyczną, które upośledzają i dyskryminują osoby starsze, obniżając ich jakość życia poprzez ograniczony dostęp do różnych źródeł energii, nowych technologii energetycznych i korzyści płynących z pełnego dostępu do obiegu energetycznego. Zjawisko energy ageismu wiąże się z ubóstwem ekonomicznym w gospodarstwach domowych, ale ma szersze znaczenie – dotyka osób nie tylko o niższym kapitale ekonomicznym, ale także o niższym kapitale kulturowym.

MINIATURA “Charakterystyka i rola cyfrowych tokenów zabezpieczonych tradycyjnymi aktywami wykorzystujących technologię blockchain”

– projekt naukowy –

Głównym celem projektu jest dogłębna analiza mechanizmów działania stablecoinów oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na osiągane stopy zwrotu. Projekt będzie obejmować badania, w których zostaną przeanalizowane różnorodne typy kryptoaktywów oraz relację między stopami zwrotu uzyskiwanymi z inwestycji w portfele składające się z tokenów określonego typu, szczególnie w kontekście właściwości safe haven. Wyniki badań przyczynią się do szerszego zrozumienia rynku kryptoaktywów, w tym stablecoinów oraz ich roli w kontekście globalnej stabilności finansowej. Projekt ma również na celu dostarczenie wiedzy istotnej dla przyszłych strategii zarządzania ryzykiem finansowym i regulacji w obszarze kryptoaktywów.

MEiN – Regionalna Inicjatywa Doskonałości “Interekon”

– projekt wspierający naukę –

Celem projektu jest prowadzenie wysokiej jakości badań prowadzonych przez zespoły badawcze w zakresie:

  • Sieci współpracy, łańcuchów logistycznych i ekosystemów biznesu,
  • FinTech i Big Data,
  • Bioekonomii,
  • Ekonomii społecznej, ekonomii rozwoju,
  • Przedsiębiorczości i innowacji.

MEiN – Doskonała Nauka

– projekty wspierające naukę –

Przedmiotem programu Doskonała Nauka jest wsparcie na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe.

Poznaj projekty UEW, które otrzymały finansowanie w ramach tego programu.

MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

– projekty wspierające naukę –

Przedmiotem programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Poznaj projekty UEW, które otrzymały finansowanie w ramach tego programu.

MEiN – Rozwój Czasopism Naukowych

– projekty wspierające naukę –

Przedmiotem programu Rozwój Czasopism Naukowych jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju, obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Poznaj czasopisma UEW, które otrzymały finansowanie w ramach tego programu.

Poznaj pozostałe projekty UEW

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia