Nominacja profesorska dla dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego

Prezydent RP, Andrzej Duda w dniu 29 lutego 2024 roku nadał Wojciechowi Golimowskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Golimowski rozpoczął swoją karierę naukową w poznańskim oddziale Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Decyzja wejścia na ścieżkę naukową wynikała z chęci realizacji własnych zainteresowań, związanych z motoryzacją i odnawialnymi źródłami energii. Od października 2016 roku wstąpił w mury Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracuje obecnie na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości.

Profesor Golimowski ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, specjalizacja Ekonomika Usług Technicznych w Rolnictwie, w dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, w którym realizował prace badawcze w obszarze odnawialnych źródeł energii, dokładniej alternatywnych źródeł zasilania pojazdów rolniczych.. Doktorat obronił w Instytucie-Technologiczno-Przyrodniczym w 2010 roku. . Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego uchwałą z dnia 16.10.2014 roku, nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalizacja odnawialne źródła energii.

Zainteresowania naukowe profesora Golimowskiego koncentrują się w obszarach nauk inżynieryjno- technicznych oraz nauk rolniczych. W naukach inżynieryjno-technicznych realizuje badania w zakresie inżynierii energetycznej, dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W naukach rolniczych w zakresie inżynierii procesowej dotyczącej zagadnień technologii produkcji żywności i analizy jej jakości.

Profesor Wojciech Golimowski jest autorem oraz współautorem ponad pięćdziesięciu prac naukowych, z czego dwadzieścia siedem opublikował w czasopismach z listy JCR. Ponadto jest autorem i współautorem trzech monografii naukowych oraz autorem wielu artykułów opublikowanych w czasopismach branżowych. Ma również innowatorskie osiągnięcia, jest autorem i współautorem dziesięciu wynalazków, które uzyskały ochronę Urzędu Patentowego RP. Za działalność naukową uzyskał cztery nagrody Rektora UEW w latach 2020-2023, w tym trzy pierwszego stopnia.

Posiada doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów badawczych oraz upowszechniających naukę. Realizował cztery projekty międzynarodowe w ramach programów EIE; IEE, FP7, ETV w roli eksperta oraz wykonawcy. Posiada doświadczenie w realizacji projektów B+R, realizowanych w partnerstwie jednostek naukowych i przedsiębiorców z Polski. Realizował i koordynował zadania w czterech projektach dofinasowanych z NCBR przy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Część projektów zakończyło się wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Pełnił rolę Eksperta wiodącego, współautora i koordynatora zadań w dużych programach wieloletnich, finansowanych z MRiRW w okresie 2011-2015 i 2016-2020.  Ponadto realizował projekt badawczy w ramach programu MOZART X z funduszy miasta Wrocławia. Aktualnie realizuje projekt B+R w ramach dofinasowania z ARiMR. Jest autorem i współautorem ekspertyz zaleconych przez podmioty prywatne oraz MRiRW.

Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz promowaniu i recenzowaniu prac dyplomowych. Realizował przedmioty autorskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, aktualnie realizuje przedmioty inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wypromował inżynierów i magistrów oraz czynnie recenzuje prace dyplomowe. Wypromował troje doktorów nauk rolniczych i aktualnie jest promotorem jednego przewodu doktorskiego. Brał udział w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych w roli recenzenta.  

Profesor Golimowski, uważa że sukces wynika z osobistego zaangażowania i wiary w ludzi. Zawsze liczy się z opinią innych podczas podejmowania decyzji. Podejmuje nowe wyzwania i nie unika rozwiązywania problemów. Na podstawie osobistego doświadczenia stwierdza, że na błahe problemy nie warto tracić czasu, trudne problemy należy rozwiązywać, a do problemów z pozoru nierozwiązywalnych należy się zdystansować, podejść do ich rozwiązania po pewnym czasie.

Prywatnie interesuje się motoryzacją, a dokładniej budową oraz funkcjonowaniem maszyn i pojazdów. Jest mężem oraz ojcem dwójki dzieci, z którymi stara się realizować wspólne pasje. Stara się przekazywać wiedze i doświadczenie życiowe dzieciom, kreując ich światopogląd i ucząc ich odpowiedzialności.

Nominacja profesorska dr hab. inż. Wojciecha Golimowskiego

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia